Telemarketing Officer_HCM

23 June 2020Telemarketing Officer_HCM

Bn là người hay nói và thích giao tiếp vi tt c mi người, nếu phi chn mt công vic lng l, ch làm bn vi máy tính và mi ngày ch nói vài câu nơi công s s khiến bn đau kh thc s. V trí Telemarketing ti Trung tâm Anh ng Speak UP chính là nơi để bn thuc v!

MÔ T CÔNG VIC

- Đin thoi tư vn và thuyết phc khách hàng tham gia các khóa hc Tiếng Anh ca Speak UP, đặt lch hn cho khách hàng.

- Lên kế hoch và thc hin vic tìm kiếm, theo dõi , chăm sóc các ngun khách hàng tim năng

- Chu trách nhim v s lượng cuc hn khách hàng hàng tun, hàng tháng ca cá nhân.

- Xây dng nim tin và h tr hc viên hin ti nhm gia tăng s lượng hc viên thông qua kênh gii thiu và tái đăng ký hc viên

- Đảm bo cung cp cht lượng dch v tt nht cho hc viên.

- Thu thp các thông tin sn phm trên th trường to li thế cnh tranh.

- Thc hin các báo cáo v tình hình kinh doanh ti trung tâm.

YÊU CU CÔNG VIC

- Thái độ nhã nhn, có s mm mi trong li nói.

- Tt nghip Trung cp/ Cao đẳng.

- Ít nht 6 tháng kinh nghim trong lĩnh vc tư vn và bán hàng.

- Ưu tiên các ngành bán l, bo him, bt động sn, ngân hàng

THI GIAN LÀM VIC

Ca xoay t Th Hai đến Ch Nht, được ngh 1,5 ngày/ tun theo s sp xếp ca leader và manager.

- Ca 1: 8 AM - 5 PM

- Ca 2: 1 PM - 9 PM

ĐỊA ĐIM LÀM VIC

- 112 Cao Thng, Phường 4, Qun 3.

- 59 Xa L Hà Ni, Tho Đin, Qun 2.

- 2A Phan Văn Tr, Phường 10, Qun Gò Vp.

- 36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Qun Bình Thnh.