Content Creator_HCM

23 June 2020Content Creator_HCM

MÔ T CÔNG VIC

- Sn xut, xây dng d liu Marketing & Branding: bài viết, album hình nh, video, thiết kế hình nh đồng b, nht quán cho thương hiu, thu hút khách hàng mc tiêu.

- Cht lượng ni dung sn xut theo đúng chiến lược và mc tiêu s dng: qung cáo, thương hiu, PR, s kin, sales tool

- Thu hút, to s cm tình, tin tưởng, kết ni vi khách hàng mc tiêu/ khách hàng mi.

- Kết ni cht ch hơn vi khách hàng hin ti ca công ty.

- Sn xut ni dung phc v cho các hot động Branding, PR, qung cáo các chương trình đào to hin có ca công ty.

- Xây dng các loi hình digital content bao gm Facebook fanpage posts, bài PR, ni dung website, banner ads, kch bn forum seeding thuc các chiến dch digital marketing.

- Định hướng ni dung, đóng góp các ý tưởng ni dung sáng to cho chiến dch Digital Marketing, event, activation phc v cho các hot động chiêu sinh.

- To content ti ưu tìm kiếm SEO/ Google Adwords.

- Thc hin báo cáo tiến độ và kết qu công vic định k lên Brand Manager.

YÊU CU CÔNG VIC

- Tt nghip Đại hc/ Cao đẳng các chuyên ngành Marketing hoc Truyn thông PR.

- K năng Copywriting tt, ưu tiên ng viên có kinh nghim v Digital Copywriting, Social Media, thương mi đin t

- Có thm m tt v b cc, hình nh, màu sc.

- Đam mê và mong mun phát trin lâu dài vi ngh Digital Copywriting.

- Kh năng sáng to cao, giàu ý tưởng.

- Kh năng tp trung vào chi tiết tt, t m vi công vic.

- K năng t chc công vic tt, tuân th các deadline mt cách cht ch.

- Ham hc hi, ý thc nâng cao kiến thc, kinh nghim.

- Tinh thn tp trung, nhit tình vi công vic, và chu được áp lc công vic.

- Có kh năng viết và giao tiếp bng tiếng Anh là mt li thế.

- Thành tho k năng tin hc Word - Excel - Powerpoint.

THI GIAN LÀM VIC: Full-time theo gi hành chính, t Th Hai đến Th Sáu hàng tun.

ĐỊA ĐIM LÀM VIC: 112 Cao Thng, Phường 4, Qun 3, HCMC.